AlgemeenVisieAchtergrondenMethodeDoelgroep

Active Support is een werkwijze om de kwaliteit van bestaan systematisch te verrijken. De doelgroep bestaat uit volwassenen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Active Support geeft hen erkenning en waardering en het stimuleert hun eigenheid en zelfredzaamheid. De methodiek bevordert bovendien de samenwerking met begeleiders. Active Support gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven:logo 2c

 • een netwerk van relaties hebben, waaronder familie en vrienden
 • continuïteit in relaties
 • deelnemen aan de samenleving
 • de kans krijgen om ervaringen op te doen en te leren
 • keuzemogelijkheden en controle over het eigen bestaan
 • een zekere status krijgen en gerespecteerd worden
 • behandeld worden als een individu

Het positieve effect van Active Support is door wetenschappelijk onderzoek vele malen aangetoond. Daarom mag Active Support zich als één van de weinige methodieken in de gehandicaptenzorg ‘evidence based’ noemen.

Pic1 Active support nederland.nl

De visie van Active Support wordt gekenmerkt door twee begrippen; empowerment en inclusie:

 • Empowerment betekent het versterken van capaciteiten om meer regie te krijgen over de eigen situatie en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Empowerment heeft in het kader van Active Support de betekenis van het versterken van de persoon met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, het voeren van regie over het eigen leven, zelfbepaling, invloed vergroten, eigen keuzes maken, autonomie en belangenbehartiging.
 • Inclusie is erop gericht dat mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking als volwaardige leden deelnemen aan de samenleving. Dit betekent niet alleen aanwezig zijn in de samenleving maar ook actief participeren. Inclusie gaat over volledig opgenomen zijn binnen een sociale context. Deze context kan een huishouden zijn of een volwaardig lidmaatschap van een sportclub of een bewoner van een woonwijk tot en met volwaardig burgerschap in de Nederlandse samenleving. Active Support besteed aandacht aan het opbouwen en in stand houden van een vitaal sociaal netwerk.

 

Het hoofddoel van Active Support is empowerment van mensen met matige tot ernstige verstandelijke beperking, de deelname aan betekenisvolle activiteiten en een goede samenwerkingsrelatie met hun begeleiders. De subdoelen zijn een gewoon leven, zelfredzaamheid en het verminderen van moeilijk verstaanbaar gedrag. Door middel van Active Support worden zoveel mogelijk kansen gecreëerd om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe vaardigheden cq nieuw gedrag te leren. logo 2cOm vervolgens de ervaring en/of het geleerde verder in praktijk te brengen, stapje voor stapje, waardoor iedereen binnen het kader van zijn mogelijkheden zoveel mogelijk invloed uitoefent op zijn eigen bestaan.

De methode Active Support is ontwikkeld in Wales,ten gevolge van de ontmanteling  van de grote instituten in de jaren negentig van de vorige eeuw.Men bemerkte destijds dat de instituutscultuur bleef voort bestaan in de kleinschalige voorzieningen voor wonen en dagbesteding. Men noemde dat ‘hotelzorg’; veel te veel werd van de cliënten overgenomen en veel te veel werd voor hen bepaald. Mensen waren niet in staat een eigen leven te leiden, de kwaliteit van bestaan was laag en de mate van hospitalisatie hoog. Om de operatie van ontmanteling tot een succes te maken kwam er een inhoudelijke koerswijziging. David Felce en Edwin Jones werden de initiatiefnemers van Active Support vanuit de universiteit van Cardiff. Er werden vele projecten in het werkveld geïnitieerd, begeleid en gevolgd door wetenschappelijk onderzoek. Deze initiatieven bleven niet onopgemerkt en zijn inmiddels wereldwijd verspreid.

In Nederland startte de ontwikkeling in de jaren negentig van de vorige eeuw met het gedachtegoed van ‘Support’, bekend geworden onder de naam ‘Nieuwe kijk op zorg’    (Erwin Wieringa). De introductie van Active Support in 2005 werd ondersteund door het toenmalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), het huidige Vilans (Ruud Geus). logo 2cDe methode is vervolgens bij Reinaerde en ’s Heeren Loo in de praktijk gebracht. Na deze pilot is Active Support verder ontwikkeld en door meer zorgaanbieders in Nederland opgepakt, inmiddels heeft de methode zich door het land verspreid.
Zorgaanbieders zoals Philadelphia, Kempenhaeghe, Esdege-Reigersdaal, Reinaerde en ’s Heeren Loo hebben inmiddels positieve ervaringen met Active Support.

 

Active Support in praktische stappen:

1.         De talentenposter, klik hier.

 • Maak zo mogelijk samen met de persoon, sociale netwerkleden en/of begeleiders de talentenposter.

 

2.         De positieve beeldvorming, klik hier.

 • Inventariseer zo mogelijk samen met de persoon alle voorkeuren en interesses, alle positieve eigenschappen, alle vaardigheden.
 • Van wie (sociaal netwerkleden, begeleiders) is er nog meer informatie nodig om het positieve beeld compleet te maken?logo 2c

 

3.         Het activiteitenplan, klik hier.

 • Welke activiteiten worden momenteel overgenomen door begeleiding?
 • Welke van deze activiteiten kunnen samen met de persoon gedaan worden?
 • Welke activiteiten kan de persoon zelf doen of leren om zelf te doen?
 • Toets het eventuele huidige dagprogramma aan de kenmerken van het activiteitenplan.
 • Zijn er voldoende ankerpunten?
 • Is er voldoende variatie?
 • Hoe betekenisvol zijn de activiteiten voor de persoon?
 • Hoe is de afwisseling van inspanning en ontspanning?
 • Hoe staat het met de geldigheid? Is er een 24-uurs dekking?
 • Maak een gecombineerd activiteitenplan als de persoon in een groep begeleid wordt

     

4.         Gelegenheidsplan, klik hier.

 • Maak een plan volgens het format
 • Evalueer het plan                                                 

 

5.         Instructieplan, klik hier.                                                                                 

 • Maak een plan volgens het format
 • Evalueer het plan

 

 

De doelgroep van Active Support bestaat uit volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking waarbij sprake is van een verschraalde kwaliteit van bestaan, aangeleerde hulpeloosheid en/of moeilijk verstaanbaar gedrag.

Bij Active Support worden vijf niveaus van ondersteuning onderscheiden, waarbij er sprake is van lichte tot zeer intensieve ondersteuning, maar nooit meer dan echt nodig is. Op deze manier is de methodiek geschikt voor mensen met matige dan wel ernstige beperkingen omdat de mate en manier van ondersteuning gevarieerd kan worden afhankelijk van de mogelijkheden van de persoon. Deze mogelijkheden worden beïnvloed door eventueel ervaren stress. Is de persoon ontspannen dan is hij beter in staat zijn mogelijkheden te benutten. Neemt de spanning toe dan nemen de mogelijkheden vaak af; er is dan meer ondersteuning nodig.logo 2c

Opvallend is dat in Active Support gesproken wordt van niveaus van ondersteuning, in plaats van het gebruikelijke niveau van functioneren. Het ‘niveau’ wordt niet gekoppeld aan personen maar aan de geboden ondersteuning. De mate van de beperking leidt daarom niet tot stigmatiseren; het indelen van mensen in hokjes, van mensen van ‘hoog’ dan wel ‘laag’ niveau, maar wordt gekoppeld aan de intensiteit van de ondersteuning.

[random-testimonial category=”Active Support” limit=”5″]

25,002 totaal aantal vertoningen, 18 aantal vertoningen vandaag

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail